Publikacje

 1. Magdalena Zawisławska, Sposoby opisu zapachu perfum (na przykładzie wybranych tekstów z blogów), [w:] Odkrywanie znaczeń w języku, red. K. Waszakowa, A. Mikołaczuk, Warszawa 2012, 215-227.
 2. Magdalena Zawisławska, Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie, „Prace Filologiczne” LXIV, cz. 2, 2014, 335-350.
 3. Magdalena Zawisławska, Funkcja metafory w rekonstrukcji językowego obrazu świata na przykładzie metaforyki w języku winiarzy, „Poradnik Językowy” 1/2015, 79-88.
 4. Magdalena Zawisławska, SYNAMET- A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse, „Cognitive Studies| Études cognitives” 16, 2016, 107-118.
 5. Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, and Maciej Ogrodniczuk. Metaphor annotation in the corpus of Polish. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Language Sense on Computer, pages 16–22, Melbourne, Australia, 2017.
 6. Magdalena Zawisławska, Metafory światła i ciemności. Na przykładzie przymiotników jasny, ciemny, jaskrawy i mroczny, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, red. D. Filar, P. Krzyżanowski, Lublin 2017, 971- 986.
 7. Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Typology of metaphor with the gustatoty target domainin Polish wine discourse, „CROSSROADS. A journal of English Studies” 17 2/2017, 76-90. doi: 10.15290/cr.2017.17.2.05
 8. Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, All my sour-sweet days I will lament and love – a comparative analysis of metaphors with the basic taste adjectives in Polish and English, „Cognitive Studies | Études cognitives” 18, 2018, doi: 10.11649/cs.1675
 9. Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Maciej Ogrodniczuk, Verbal synaesthesia in the Polish corpus of synaesthetic metaphors, „LaMiCuS” 2 2018, 226-253.
 10. Magdalena Zawisławska, Frame-based annotation in the corpus of synesthetic metaphors, [w:] Human Language Technologiesas a Challenge for Computer Science and Linguistics – 2019, red. Z. Vetulani, P. Paroubek, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2019, 75-80.
 11. Magdalena Zawisławska, Metaphor and Senses: The Synamet Corpus: A Polish Resource for Synesthetic Metaphors, Peter Lang: Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019.
 12. Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Metaphors in Polish Wine Discourse: A Corpus Approach, „Poznań Studies in Contemporary Linguistics” 55(3) 2019, 601–629.
 13. Magdalena Zawisławska, Narrative metaphors in Polish perfumery discourse, „Cognitive Linguistic Studies ” 6(2) 2019, 221–246. https://doi.org/10.1075/cogls.00039.zaw
 14. Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Typology of metaphors with the olfactory target domain in the Polish perfumery discourse, [w:] The Linguistics of Olfaction, red. Łukasz Jędrzejowski, Przemysław Staniewski, Amsterdam: John Benjamins 2020, 449-474.

Deklaracja dostępności