Publications

Publications

 • Magdalena Zawisławska, Sposoby opisu zapachu perfum (na przykładzie wybranych tekstów z blogów), [In:] Odkrywanie znaczeń w języku, K. Waszakowa, A. Mikołaczuk eds., Warszawa 2012, 215-227.
 • Magdalena Zawisławska, Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie, „Prace Filologiczne” LXIV, 2, 2014, 335-350.
 • Magdalena Zawisławska, Funkcja metafory w rekonstrukcji językowego obrazu świata na przykładzie metaforyki w języku winiarzy, „Poradnik Językowy” 1/2015, 79-88.
 • Magdalena Zawisławska, SYNAMET- A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse, Cognitive Studies| Études cognitives 16, 2016, 107-118.
 • Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, and Maciej Ogrodniczuk. Metaphor annotation in the corpus of Polish. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Language Sense on Computer, pages 16–22, Melbourne, Australia, 2017.
 • Magdalena Zawisławska, Metafory światła i ciemności. Na przykładzie przymiotników jasny, ciemny, jaskrawy i mroczny, [In:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, D. Filar, P. Krzyżanowski eds., Lublin 2017, 971- 986.
 • Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Typology of metaphor with the gustatoty target domainin Polish wine discourse, „CROSSROADS. A journal of English Studies” 17 2/2017, 76-90. doi: 10.15290/cr.2017.17.2.05
 • Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, All my sour-sweet days I will lament and love – a comparative analysis of metaphors with the basic taste adjectives in Polish and English, „Cognitive Studies | Études cognitives” 18, 2018, doi: 10.11649/cs.1675
 • Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Maciej Ogrodniczuk, Verbal synaesthesia in the Polish corpus of synaesthetic metaphors, „LaMiCuS” 2 2018, 226-253.
 • Magdalena Zawisławska, Frame-based annotation in the corpus of synesthetic metaphors, In Z. Vetulani, P. Paroubek (Eds.) Human Language Technologiesas a Challenge for Computer Science and Linguistics – 2019, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, pages 75-80.
 • Magdalena Zawisławska, Metaphor and Senses: The Synamet Corpus: A Polish Resource for Synesthetic Metaphors, Peter Lang: Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019.
 • Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Metaphors in Polish Wine Discourse: A Corpus Approach, „Poznań Studies in Contemporary Linguistics” 55(3) 2019, 601–629.
 • Magdalena Zawisławska, Narrative metaphors in Polish perfumery discourse, „Cognitive Linguistic Studies ” 6(2) 2019, 221–246. https://doi.org/10.1075/cogls.00039.zaw
 • Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Typology of metaphors with the olfactory target domain in the Polish perfumery discourse, [w:] The Linguistics of Olfaction, red. Łukasz Jędrzejowski, Przemysław Staniewski, Amsterdam: John Benjamins 2020, 449-474.

Conference papers

 • Magdalena Zawisławska, Taste as the source domain in the strong and weak synesthetic metaphors in Polish, e-konferencja Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, 3-6 December, 2015, PTJK, University of Wroclaw.
 • Magdalena Zawisławska, Synesthetic Metaphors in Polish from the perspective of Frame Semantics, Slavic Cognitive Linguistics Conference 2015, 14th annual conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association „Crossing boundaries: taking a cognitive scientific perspective on Slavic languages and linguistics, Universities of Sheffield and Oxford, UK, 9 – 13 December 2015.
 • Magdalena Zawisławska, Describe Indescribable – Annotation of Synesthetic Metaphors in the Project Synamet, 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication – INPRA 2016, The University of Split, the Faculty of Humanities and Social Science and the Intercultural Pragmatics Journal (Mouton de Gruyter), University of Split, 10  – 12 June 2016.
 • Magdalena Zawisławska, Metaphor and Context, The 1st Context, Cognition and Communication Conference, Context Dependence in Language, Action and Cognition, 15-18.06.2016, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
 • Magdalena Zawisławska, „Synamet under construction”. Some problematic issues with annotation of synesthetic metaphors in Polish discourse, RaAm 11 “Metaphor in the Arts, in Media and Communication”, Freie Universität Berlin i RaAM – the Association for Researching and Applying Metaphor, Berlin 1-4 July 2016.
 • Magdalena Zawisławska, Mara Falkowska,  Frame-based analysis of synesthetic metaphors in Polish, 6th UK Cognitive Linguistics Conference, School of Linguistics and English Language at Bangor University, Bangor, 19-22.07.2016.
 • Magdalena Zawisławska, Pole leksykalne dotyku jako źródło metafor synestezyjnych, 25. česko-polská meziuniverzitní konference 2016 Uniwersytet Warszawski Warszawa – Univerzita Karlova Praha, Uniwersytet Karola, Praga, 19-20.10.2016.
 • Magdalena Zawisławska, Błękitne płyną wonie. O opisie metafor synestezyjnych w korpusie Synamet, studencka konferencja kognitywistyczna Zderzenia Poznawcze, Uniwersytet Warszawski, 20-21.05.2017.
 • Magdalena Zawisławska, Building Polish Corpus of Synesthetic Metaphors, 9th International Corpus Linguistics Conference, University of Birmingham, 25-28.07.2017.
 • Magdalena Zawisławska, Marta Fakowska, Maciej Ogrodniczuk, Metaphor annotation in the corpus of Polish, International Joint, Conferences on Artifical Intelligence (IJCAI), 2nd International Workshop on Language Sense on Computer, Melbourne, Australia, 19-25.08.2017.
 • Magdalena Zawisławska, Słowa-klucze w metaforach synestezyjnych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowa klucze 2017, Organizatorzy: Instytut Języka Polskiego UW, Instytut Germanistyki UW, Fundacja Języka Polskiego oraz Centrum Aleksandra Brücknera w Jenie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 6-7.11.2017.
 • Magdalena Zawisławska, Mixed, entangled, and narrative metaphors, Catholic University of Portugal, 4th International Conference on Figurative Thought and Language (FTL4), Braga 23-26.10.2018.
 • Magdalena Zawisławska, Frame-based annotation in the corpus of synesthetic metaphors, LTC’19 – The 9th Language & Technology Conference, UAM, Poznań, 17-19.05.2019.
 • Magdalena Zawisławska, Narrative metaphors in perfumery discourse, Cognitive Linguistics in year 2019, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 26-28.09.2019.