O projekcie

Metafora jako zjawisko z pogranicza systemu pojęciowego i języka jest przedmiotem zainteresowania badaczy reprezentujących różne dziedziny badań – psychologię, neurologię, teorię literatury, językoznawstwo, przetwarzanie języka naturalnego itp. Zainteresowanie to przekłada się na niezwykle bogatą literaturę przedmiotu. Ponieważ metafora jest tak złożonym zjawiskiem, nasze badania chcemy zacząć od ograniczonego obszaru badawczego i skupić się na analizie autentycznych, niepreparowanych tekstów. W projekcie SYNAMET ograniczamy się do analizy metafor synestezyjnych. Metafora synestezyjna polega na użyciu jednej nazwy do opisu rozmaitych wrażeń zmysłowych, np. słodki zapach/kolor/dźwięk. Metaforę synestezyjną w niektórych ujęciach rozszerza się na wszystkie wyrażenia, w których występują wyrazy odnoszące się prymarnie do jakiejś domeny percepcyjnej, czyli będą to zarówno frazy, typu jasny dźwięk czy słodki zapach, jak konstrukcje jasny umysł lub ciemna sprawa. Wybór metafory synestezyjnej jako przedmiotu badań pozwoli z jednej strony na dość precyzyjne wyznaczenie obszaru badań, z drugiej strony zaś zapewni wystarczająco bogaty i zróżnicowany materiał do analiz.pięć zmysłów

Niniejszy projekt stawia sobie zatem następujące cele:

  1. Stworzenie bazowego korpusu metafor synestezyjnych, wykorzystującego niepreparowane teksty z blogów.
  2. Opracowanie nowej, efektywnej metody identyfikacji metafor w dyskursie i ich analizy.
  3. Zaprojektowanie specjalnych narzędzi do anotacji metafor, analizy wyników i ich prezentacji.
  4. Opracowanie własności gramatycznych i semantycznych metafory synestezyjnej.
  5. Stworzenie modelu synestezji dla języka polskiego.

Projekt nr 2014/15/B/HS2/00182, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Synametmikrokorpus metafor synestezyjnych. Formalizacja opisu i wypracowanie efektywnych metod analizy metafor w dyskursie.